Liikmeskond

Korp! Fraternitas Estica liikmeskonna võib laias laastus jagada kaheks: värvikandjad ja mustad majad. Esimestel on õigus kanda korporatsiooni värve, teistel aga mitte. Värvikandjad on kaasvõitlejad ja vilistlased ning ka värvikandjad rebased. Mustad majad on rebased, lihtliikmed ja lihtvilistlased.

Liitumine

Kui soovid meiega liituda, astu läbi mõnelt meie külalisõhtult. Kui sinu liitumisavaldus rahuldatakse, saab sinust meie kandideeriv liige ehk rebane.

Rebased

Rebane on konvendi kandideeriv liige. Vanuselt kõige nooremana peab ta täitma kõikide kaasvõitlejate ja vilistlaste korraldusi, mis ei ole talle haavavad. Ta on kohustatud osa võtma kõikidest üldkoosolekutest ja ametlikest koosviibimistest konvendis, rebaskolleegiumidest jne.

Välistunnusena kannab Rebane musta teklit kuldtsirkliga vasakul küljel õmbluse kohal. Rebane on vabastatud igasugusest sunduslikust maksust, samuti ei võta ta osa arvete õiendamisest seltskonnas, kus viibib mõni kaasvõitleja või vilistlane.

Rebane võib olla ka värvikandja rebane, sellisel juhul rakenduvad talle kõik värvikandjate õigused ja kohustused.

Kaasvõitlejad

Kaasvõitleja on konvendi liige, kes õpib ülikoolis või on oma õpingud katkestanud, saavutamata lõppeksamit (viimasel juhul on täpsem nimetus burschvilistlane).

Lihtliige on kaasvõitleja, kellel ei ole värvide kandmise õigust. Ta maksab konvendi makse, kuid tal ei ole koosolekutel hääleõigust, samuti ei tohi ta osa võtta era- või hääletuskoosolekutest. Lihtliige kannab musta teklit ilma tsirklita.

Vilistlased

Vilistlaskogu moodustavad endised korporatsiooni liikmed, kes on korporatsioonist lahkunud ülikooli lõpetamise tõttu või ei ole korporatsioonis kunagi olnud, kuid soovivad seda toetada. Lisaks harilikele vilistlastele on olemas veel lihtvilistlased ja auvilistlased.

Korp! Fraternitas Estica auvilistlaseks valib vilistlaskogu eriliste teenetega silma paistnud fraatereid. Eelduseks on silmapaistev ühiskondlik, akadeemiline ning korporatsioonisisene tegevus.

Nimekiri auvilistlastest

Lihtvilistlasena võetakse vastu need, kes soovivad Fraternitas Esticaga liituda pärast ülikooli lõpetamist. Analoogselt teiste mustmajadega pole lihtvilistlastel värvide kandmise õigust.

Siit ilmast lahkunud liikmed

Aegade jooksul on paljud fraaterid jätnud oma elu siin ja sealpool kallast, sõjatandril või rahuajal:

Lahkunud liikmete nimekiri